Jane & Roy

Jane係我個妹結婚時的伴娘, Roy就做兄弟。黎緊今年5月會替他們拍攝婚禮, 結婚禮與他們出外傾下計, 影下相, 希望到時婚禮時大家更熟絡, 大家一起記錄重要的一刻。

影相當日落大雨, 雖然影相最緊要有靚光, 好天氣。但….我認為, 只要適當利用環境及當時氣氛, 下雨天一樣影到靚相。