Jay & Zero玩轉迪欣湖

今次同jay & zero影相, 實在太開心啦… 由於佢地的形象係活潑又搞笑, 所以用呢個主題貫穿整輯相片。

同埋今次同佢地影了很多不同的表情, 相片佢地會用黎印請帖! 我實在感到很榮幸呢, 我影的相片可以咁有用處…HEHE!!

如想找我影相, 請聯絡danielyimphoto@gmail.com

MUA: Joanne Ma

big_day_photography_jay&zero排版1

big_day_photography_jay&zero排版2

big_day_photography_jay&zero排版3

big_day_photography_jay&zero排版4

big_day_photography_jay&zero排版5

big_day_photography_jay&zero排版6

big_day_photography_jay&zero排版7

big_day_photography_jay&zero排版8

big_day_photography_jay&zero排版9

big_day_photography_jay&zero排版10

big_day_photography_jay&zero排版11

big_day_photography_jay&zero排版12

big_day_photography_jay&zero排版13

big_day_photography_jay&zero排版14

big_day_photography_jay&zero排版15

big_day_photography_jay&zero排版16

big_day_photography_jay&zero排版17

big_day_photography_jay&zero排版18

big_day_photography_jay&zero排版19